Groen licht voor "shockfoto's" op sigarettendozen

Groen licht voor

Het Federale Constitutionele Hof wijst een dringende aanvraag door een tabaksfabrikant af
Karlsruhe (jur). Met een beslissing die op vrijdag 20 mei 2016 is gepubliceerd, heeft het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe de dringende aanvraag van een fabrikant tegen de tabaksproductenwet afgewezen (dossiernummer: 1 BvR 895/16). Dit maakt de weg vrij voor de 'schokfoto's' op de dozen en beperkingen op de toevoegingen.

De EU-richtlijn is in 2014 aangenomen. Duitsland heeft ze pas op het laatste moment geïmplementeerd met de tabaksproductenwet van 4 april 2016. De wet is op 20 mei 2016 in werking getreden, de laatste dag van de implementatieperiode. Tot die tijd mogen tabaksproducten die volgens de oude regelgeving zijn vervaardigd nog een jaar worden verkocht tot 20 mei 2017.

Met name de nieuwe regelgeving voorziet in grotere waarschuwingsberichten met foto's die gezondheidsschade door roken laten zien, zoals het roken van longen of gebroken tanden. Opdat sigaretten niet tegen zakgeldprijzen kunnen worden aangeboden, moet een doos minimaal 20 sigaretten bevatten. Menthol en andere toevoegingen zijn verboden als ze duidelijk de tabakssmaak bedekken en zo een sigaret een "karakteristieke smaak" geven. Ook wordt de regelgeving voor e-sigaretten aangescherpt.

Met een arrest van 4 mei 2016 bevestigde het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg de tabaksrichtlijn (dossiernummer: C-358/14 en andere; JurAgentur-rapport vanaf de dag van het arrest). Menthol en andere smaken moeten het roken aangenamer maken en het gemakkelijker maken om met nicotineconsumptie te beginnen. Dit druist in tegen de Europese doelstelling om het tabaksgebruik terug te dringen. Bovendien hebben de afzonderlijke EU-landen dit probleem op zeer verschillende manieren aangepakt. Daarom is een uniforme verordening voor de hele interne markt van de EU gerechtvaardigd.

Met zijn dringende aanvraag bij het Federale Constitutionele Hof wilde een tabaksfabrikant nu in ieder geval tijdelijk de implementatie van de richtlijn in Duitsland stopzetten. Hij is met name tegen de "shockfoto's" en het verbod op het "karakteriseren" van additieven. Dit zou zijn professionele en zakelijke vrijheid, zijn vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten schenden.

Het Federale Constitutionele Hof heeft het dringende verzoek afgewezen. Het verwees naar de jurisprudentie van het HvJEU en volgde grotendeels de redenering. De regelgeving diende als belangrijk doel om de marktbarrières op de interne markt van de EU te verminderen. Een ander doel is gezondheidsbescherming "en dus een buitengewoon belangrijk doel van algemeen belang van constitutionele rang".

Deze doelen zouden de inmenging in de rechten van de fabrikanten kunnen rechtvaardigen, benadrukten de rechters van Karlsruhe. De hindernissen voor het opschorten van een wet in dringende procedures zijn bijzonder hoog. "Deze benchmark moet worden aangescherpt als er een tijdelijk bevel wordt gevraagd, dat bedoeld is om de implementatie op te schorten van een wettelijke norm die dwingende bepalingen van het EU-recht in Duits recht omzet", zegt het Karlsruhe-besluit van 18 mei 2016.

Een voorlopige voorziening tegen de wet veronderstelt dus dat verzoekster "het risico loopt van bijzonder ernstige en onherstelbare schade". De tabaksfabrikant kon dergelijke "onherstelbare en existentiële schade" niet aantonen. mwo

Auteur en broninformatie